Stravování ve ŠJ

INFORMACE PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

 Školní jídelna upozorňuje, že se od 1. 9. 2023 zvýší cena stravného pro žáky ZŠ a cizí strávníky.

Obědy žáci: kategorie   7 – 10 let      -    32 Kč,

                                     11 – 14 let     -    34 Kč,

                                     15 a více         -    35 Kč.

 Svačinky žáci : kategorie   7 – 10 let            -   22 Kč,

                                          11 – 14 let            -   25 Kč,

                                          15 a více              -   25 Kč.

 

Cena oběda pro cizí strávníky se zvýší na 100 Kč.

 Děkujeme za pochopení.

Informace o stravování pro rodiče žáků ZŠ Kobylí ve školním roce 2023/2024

 

Rodiče dítěte odevzdávají přihlášku nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři školní jídelny s odpovídajícími údaji. Jakékoliv změny ve stravování dítěte během školního roku je třeba potvrdit písemně rodiči.

Ceny stravného pro jednotlivé věkové kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli školní jídelny nebo na webových stránkách školy.

 

Žáci mají možnost výběru obědů ze dvou jídel, prostřednictvím čipu, vždy na týden předem od pondělí 7 hod. do středy 9.30 hod. V případě nemoci si strávník může v kanceláři školní jídelny dohodnout změnu jídelníčku.

 

Čip si žák při zahájení stravování zakoupí v kanceláři ŠJ za Kč 100,--. Vrátí-li žák při ukončení stravování čip v pořádku, záloha 100,-- Kč se mu vrátí. Pokud je čip nějakým způsobem znehodnocen nebo poškozen, je strávníkovi vráceno 50 % ze zálohy. Pokud je čip poškozen či znehodnocen do té míry, že už nemůže být dán do používání dalšímu strávníkovi (nebo ztracen), záloha se nevrací a čip je vyřazen z používání. Ztráta čipu se ihned hlásí v kanceláři školní jídelny.

 

Rodiče, jejichž děti mají alergické reakce na některou z potravin, jsou povinni toto oznámit v kanceláři ŠJ a přinést třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, aby dítěti mohla být zajištěna náhradní strava.

   Pokud je připravována pro dítě strava s alergií na potravinu, je nutná písemná dohoda s rodiči o bližších podmínkách stravování. V případě, že si stravu přinese žák s sebou, jídelna za kvalitu této stravy nenese odpovědnost.

 

Na základě směrnice EU č. 1169/2011 jsou od 1. září 2014 v jídelníčcích vyznačeny alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech. Bližší informace jsou zveřejněny u jídelníčků ve školní jídelně a na webových stránkách www.zskobyli.cz.

   

Platba stravného se provádí vždy zálohou na měsíc předem.

 

    A) HOTOVĚ – domluvou na tel. 606 727 681

 

 

     B) BEZHOTOVOSTNĚ Z ÚČTU:

 

- PŘÍKAZ K INKASU:

- je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 20. v měsíci bude z vašeho účtu stržena odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na

1 dítě je 2000,-- Kč. Číslo našeho účtu: 100093291/0800.

 

- PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – tento způsob platby je nutno osobně dohodnout v kanceláři školní jídelny.

 

Přeplatky stravného k datu ukončení školního roku se na žádost rodičů vrací zpět, jinak se převádí do měsíce září. Výjimku tvoří žáci 9. tříd nebo žáci, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Kobylí z jiných důvodů. Těmto se provádí závěrečné vyúčtování a u bezhotovostně platících strávníků se přeplatky nad 100,-- Kč vrací zpět na bankovní účet.

 

Aktuální zůstatek stravného lze zjistit na internetových objednávkách iCanteen každý čtvrtek a pátek v týdnu nebo vyhotovit na požádání strávníkovi vyúčtování v kanceláři ŠJ.

 

V případě, že žák neuhradil 2 měsíce stravné, jsou rodiče na tuto situaci upozorněni (ve spolupráci s třídním učitelem). Pokud není stravné uhrazeno, je žák odhlášen ze stravování do doby, než dlužnou částku uhradí.

 

Odhlášení z obědu či svačinky:

 

    - pokud se nebude dítě stravovat, je nutné jej odhlásit buďto den předem do 15 hod., nebo druhý den do 7 hod. ráno na tel. čísle, 606727491 nebo SMS zprávou na mobil 606727491 nebo nawebových stránkách www.zskobyli.cz/objednání obědů.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, můžete si ji vyzvednout do jídlonosiče, který přineste do školní jídelny do 10.30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, aby své děti v případě nemoci odhlásili a nemuseli tak zbytečně platit nevyzvednutou stravu!

POZOR: Dítě v době nemoci má oběd ve stávající ceně pouze 1. den.

Poté je možno obědy odebírat dále v jídlonosiči, ale za cenu cizího strávníka, tj. 100,-- Kč! Rovněž pokud by se dítě stravovalo v době prázdnin, činí cena oběda 100 Kč.

 

Veškeré záležitosti a dotazy ke školnímu stravování řešte v kanceláři ŠJ

u vedoucí školní jídelny nebo na telefonním čísle 606 727 681.

Pro odhlašování stravy používejte telefonní číslo 606 727 491.

 

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy