Školní metodik prevence


Školní metodik prevence


Michaela Černá                                                       

e-mail: mcerna@zskobyli.cz
Konzultace: po předchozí domluvě


Cíle ŠMP:

   

   Cílem je formovat takovou osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka, které vedou k odmítání projevů agresivity a porušování zákona.

   Na základě zkušeností z minulého školního roku se v tomto školním roce zaměříme na:

-        zlepšení chování žáků vůči sobě navzájem i vůči učitelům

-        zlepšení sociálních vztahů v třídních kolektivech

-        vulgární vyjadřování a slovní agresivitu

-        užívání a experimentování s návykovými látkami (hlavně kouření a drogy)

-        záškoláctví

-        netolismus

-        zdravý životní styl

-        bezpečné chování v dopravě a předcházení úrazů

    Cílem prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své chování, k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek.

ŠMP zajišťuje:

-     přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost

-     návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy

-     průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

-     odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod.

-     poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními

-     sledování rizik vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení

-     zřízení nástěnky pro žáky s problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

-     konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů

-     úzkou spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským koordinátorem prevence; účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých informací z jejich obsahu

-     zpracování podkladů pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence

specifické oblasti činnosti:

-     spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

-     společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků

-     podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit a pomáhá při vytváření jejich nabídky

-     vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací

-     neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

Spolupráce s institucemi:

     Na zajištění poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí:

- školní metodička prevence
- školní psycholožka
- okresní metodik primární prevence
- Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
- Služba škole Brno, zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků
- Policie ČR, Městská policie Břeclav
- Středisko výchovné péče Břeclav
- Probační a mediační služba
- Odbor sociálně-právní ochrany dětí – Břeclav

Orientační plán besed (2021/2022):

Až co hygienická situace dovolí.


 

Během celého školního roku probíhají individuální konzultace ŠMP se žáky, rodiči a vyučujícími.

 

Připojené soubory

Připojené obrázky

1636538481871 13293165_10205288908456900_982999829_n 23172703_1332891490154135_7332335682477138164_n 23376160_1332891540154130_2520775273933120964_n DSCF8268 DSCF8269

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy