Stravování ve ŠJ

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE - Stravování žáků ve školní jídelně

ZŠ Kobylí ve školním roce 2020/2021

 

 1. Rodiče dítěte odevzdávají přihlášku nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři školní jídelny s odpovídajícími údaji. Jakékoliv změny ve stravování dítěte během školního roku je třeba potvrdit písemně rodiči!
 2. Vzhledem k mimořádnému stavu ve školství ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebylo možné vydat žákům nové přihlášky na stravování pro další školní rok. V platnosti tedy zůstávají stávající přihlášky. V případě jakýchkoli změn týkajících se stravování, kontaktních údajů (změna bydliště nebo telefonního čísla) či změnu čísla účtu, o těchto skutečnostech informovali vedoucí ŠJ na e-mailu lotahalova@zskobyli.cz nebo na tel. čísle 606727681.
 3. Ceny stravného pro jednotlivé věkové kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli školní jídelny.
 4. Žáci mají možnost výběru obědů ze dvou jídel, prostřednictvím čipu, vždy na týden předem od pondělí 7 hod. do středy 9.30 hod. V případě nemoci si strávník může v kanceláři školní jídelny dohodnout změnu jídelníčku. V měsíci září 2020 bude pouze jeden chod oběda.
 5. Čip si žák při zahájení stravování zakoupí v kanceláři ŠJ za Kč 100,--. Vrátí-li žák při ukončení stravování čip v pořádku, záloha 100,-- Kč se mu vrátí. Pokud je čip nějakým způsobem znehodnocen nebo poškozen, je strávníkovi vráceno 50% ze zálohy. Pokud je čip poškozen či znehodnocen do té míry, že už nemůže být dán do používání dalšímu strávníkovi (nebo ztracen), záloha se nevrací a čip je vyřazen z používání. Ztráta čipu se ihned hlásí v kanceláři školní jídelny!
 6. Rodiče, jejichž děti mají alergické reakce na některou z potravin, jsou povinni toto oznámit v kanceláři ŠJ a přinést třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, aby dítěti mohla být zajištěna náhradní strava. Pokud je připravována pro dítě strava s alergií na potravinu, je nutná písemná dohoda s rodiči o bližších podmínkách stravování. V případě, že si stravu přinese žák s sebou, jídelna za kvalitu této stravy nenese odpovědnost.
 7. Na základě směrnice EU č. 1169/2011 jsou od 1. září 2014 v jídelníčcích vyznačeny alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech. Bližší informace jsou zveřejněny u jídelníčků ve školní jídelně a na webových stránkách www.zskobyli.cz.
 8. Platba stravného se provádí vždy zálohou na měsíc předem.

  Od 1. září 2020 je omezen vstup do budovy školy zákonným zástupcům a dalším osobám. Z tohoto důvodu budou omezeny hotovostní platby, budou preferovány platby bezhotovostní.

  Hotovostní platby budou vybírány pouze v následující dny, a to vždy od 15 do 17 hodin.

    

Kalendář pro výběr záloh na stravné v hotovosti pro školní rok 2020/2021

            Stravné na měsíc

Datum platby

Říjen 2020

 23., 24. září 2020    

Listopad 2020

 21., 22. říjen 2020

Prosinec 2020

 18., 19. listopad 2020 

Leden 2021

 16., 17. prosinec 2020 

Únor 2021

 20., 21. leden 2021

Březen 2021

 17., 18. únor 2021

Duben 2021

 24., 25. březen 2021

Květen 2021

 21., 22. duben 2021

Červen 2021

 19., 20. květen 2021

 

B) BEZHOTOVOSTNĚ Z ÚČTU:

 

- PŘÍKAZ K INKASU:

– je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 20. v měsíci bude z vašeho účtu stržena odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na 1 dítě je 1000,--Kč.

 Číslo našeho účtu: 100093291/0800, variabilní symbol 63402939.

 

- PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – tento způsob platby je nutno dohodnout v kanceláři školní jídelny na tel. čísle 606727681.

      9. Přeplatky stravného k datu ukončení školního roku se na žádost rodičů vrací zpět, jinak se převádí do měsíce září. Výjimku tvoří žáci 9. tříd nebo žáci, kteří ukončí   školní docházku v ZŠ Kobylí z jiných důvodů. Těmto se provádí závěrečné vyúčtování a u bezhotovostně platících strávníků se přeplatky nad 100,-- Kč vrací zpět na bankovní účet.

   Aktuální zůstatek stravného lze zjistit na internetových objednávkách iCanteen každý čtvrtek a pátek v týdnu nebo vyhotovit na požádání strávníkovi vyúčtování v kanceláři ŠJ.

    10. V případě, že žák neuhradil 2 měsíce stravné, jsou rodiče na tuto situaci upozorněni (ve spolupráci s třídním učitelem). Pokud není stravné uhrazeno, je žák odhlášen ze stravování do doby, než dlužnou částku uhradí.

    11. Odhlášení z obědu či svačinky:

   - pokud se nebude dítě stravovat, je nutné jej odhlásit buďto den předem do 15 hod., nebo druhý den do 7 hod. ráno na tel. čísle, 606727491 nebo SMS zprávou na mobil 606727491 nebo na webových stránkách www.zskobyli.cz/objednání obědů/.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, můžete si ji vyzvednout do jídlonosiče, který přineste vchodem do budovy do školní jídelny do 10.30 hod.

     Upozorňujeme rodiče, aby své děti v případě nemoci odhlásili a nemuseli tak zbytečně platit nevyzvednutou stravu. POZOR: Dítě v době nemoci má oběd ve stávající ceně  pouze 1. den. Poté je možno obědy odebírat dále v jídlonosiči, ale za cenu cizího strávníka,

V době prázdnin má dítě oběd za cenu cizího strávníka.

     12. Veškeré záležitosti a dotazy ke školnímu stravování řešte v kanceláři ŠJ u vedoucí školní jídelny nebo na telefonním čísle 606 727 681. Pro odhlašování stravy používejte telefonní číslo 606 727 491.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy