Školní jídelna

Zvýšení cen stravného od 1. 2. 2023

Vážení rodiče,

protože si uvědomujeme, jak rychle se zvyšují životní náklady pro rodiny s dětmi, bylo naší snahou udržet stejnou výši cen obědů pro žáky školy alespoň do konce uplynulého kalendářního roku. Nyní však naše školní jídelna musí v souladu s novelizací vyhlášky o školním stravování zareagovat na vysoké ceny potravin a energií. Proto dochází od 1. 2. 2023 k výraznějšímu zvýšení cen stravného. Zároveň se od 6. února vracíme k výběru obědů ze dvou jídel.

Děkujeme za pochopení.

Ceník stravného od 1. 2. 2023

Obědy: kategorie      7 – 10 let          -   31 Kč,

                                 11 – 14 let         -   33 Kč,

                                 15 a více            -   34 Kč.

 Svačinky: kategorie   7 – 10 let        -   22 Kč,

                                 11 – 14 let         -   25 Kč,

                                 15 a více            -   25 Kč.

Obědy: cizí strávník -  99 Kč


 

INFORMACE PRO RODIČE - Stravování žáků ve školní jídelně

ZŠ Kobylí ve školním roce 2021/2022

  1. Rodiče dítěte odevzdávají přihlášku nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři školní jídelny s odpovídajícími údaji.
  2. Jakékoliv změny ve stravování dítěte během školního roku je třeba potvrdit písemně rodiči!

       3. Ceny stravného pro jednotlivé věkové kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli jídelny.

       4.  Žáci mají možnost výběru obědů ze dvou jídel, prostřednictvím čipu, vždy na týden předem

      od pondělí 7 hod. do středy 9.30 hod. V případě nemoci si strávník může v kanceláři školní

      jídelny dohodnout změnu jídelníčku. V měsíci září 2021 bude pouze jeden chod oběda.

      5.  Čip si žák při zahájení stravování zakoupí v kanceláři ŠJ za Kč 100,--. Vrátí-li žák při  

      ukončení stravování čip v pořádku, záloha 100,-- Kč se mu vrátí. Pokud je čip nějakým

      způsobem znehodnocen nebo poškozen, je strávníkovi vráceno 50% ze zálohy. Pokud je čip

      poškozen či znehodnocen do té míry, že už nemůže být dán do používání dalšímu strávníkovi

      (nebo ztracen), záloha se nevrací a čip je vyřazen z používání. Ztráta čipu se ihned hlásí

       v kanceláři školní jídelny!

      6.  Rodiče, jejichž děti mají alergické reakce na některou z potravin, jsou povinni toto

      oznámit v kanceláři ŠJ a přinést třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, aby dítěti mohla

      být zajištěna náhradní strava.

Pokud je připravována pro dítě strava s alergií na potravinu, je nutná písemná dohoda s rodiči o bližších      podmínkách stravování. V případě, že si stravu přinese žák s sebou, jídelna za kvalitu této stravy nenese odpovědnost.

     7. Na základě směrnice EU č. 1169/2011 jsou od 1. září 2014 v jídelníčcích vyznačeny

     alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech. Bližší informace jsou zveřejněny

     u jídelníčků ve školní jídelně a na webových stránkách www.zskobyli.cz.

   

     8. Platba stravného se provádí vždy zálohou na měsíc předem.

Od 1. září 2020 je omezen vstup do budovy školy zákonným zástupcům a dalším osobám. Z tohoto důvodu budou omezeny hotovostní platby, budou preferovány platby bezhotovostní.

 A) HOTOVĚ – domluvou na tel. 606 727 681

 B) BEZHOTOVOSTNĚ Z ÚČTU:

 - PŘÍKAZ K INKASU:

  – je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 20. v měsíci bude z vašeho účtu stržena   

    odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na 1 dítě je 1000,--Kč.

    Číslo našeho účtu: 100093291/0800, variabilní symbol 63402939.

- PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – tento způsob platby je nutno dohodnout v kanceláři školní jídelny  

  na tel. čísle 606727681.

 

    převádí do měsíce září. Výjimku tvoří žáci 9. tříd nebo žáci, kteří ukončí školní docházku v ZŠ

    Kobylí z jiných důvodů. Těmto se provádí závěrečné vyúčtování a u bezhotovostně platících

    strávníků se přeplatky nad 100,-- Kč vrací zpět na bankovní účet.

   Aktuální zůstatek stravného lze zjistit na internetových objednávkách iCanteen každý čtvrtek

   a pátek v týdnu nebo vyhotovit na požádání strávníkovi vyúčtování v kanceláři ŠJ.

   9. V případě, že žák neuhradil 2 měsíce stravné, jsou rodiče na tuto situaci upozorněni

  (ve spolupráci s třídním učitelem). Pokud není stravné uhrazeno, je žák odhlášen ze stravování do     doby, než dlužnou částku uhradí.

   10. Odhlášení z obědu či svačinky:

    - pokud se nebude dítě stravovat, je nutné jej odhlásit buďto den předem do 15 hod., nebo druhý den do 7 hod. ráno na tel. čísle, 606727491 nebo SMS zprávou na mobil 606727491 nebo na webových stránkách www.zskobyli.cz/objednání obědů/.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, můžete si ji vyzvednout do jídlonosiče, který přineste určeným vchodem do budovy školní jídelny do 10.30 hod.

     Upozorňujeme rodiče, aby své děti v případě nemoci odhlásili a nemuseli tak zbytečně

     platit nevyzvednutou stravu. POZOR: Dítě v době nemoci má oběd ve stávající ceně   

     pouze 1. den, poté je možno obědy odebírat dále v jídlonosiči, ale za cenu cizího strávníka.  

 

CENÍK STRAVNÉHO platný od 1. 3. 2022

 

 

Organizace: Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

                      Školní jídelna

                      Školní 661

                      IČO: 63402939                              DIČ: CZ63402939

 

                      Tel.: 606 727 491, 606 727 681

 

 

 

 

 

KATEGORIE

DPH

CENA S DPH Kč

SVAČINA

Žáci MŠ  dopolední  3–6 let

0 %

10,--

 

Žáci MŠ  dopolední  7–10 let

0 %

11,--

 

Žáci MŠ  odpolední  3-6 let

0%

10,-

 

Žáci MŠ  odpolední  7-10 let

0%

10,-

 

Žáci ZŠ                     7–10 let

15 %

17,--

 

Žáci ZŠ     11-14, 15 a více

15 %

20,--

 

 

 

 

OBĚD

Žáci MŠ                    3-6 let

0 %

24,--

 

Žáci MŠ                  7-10 let

0 %

26,--

 

Žáci ZŠ                   7-10 let

0 %

26,--

 

Žáci ZŠ                 11-14 let

0 %

28,--

 

Žáci ZŠ                 15 a více

0 %

29,--

 

Zaměstnanci ZŠ

10 %

 31,90

 

Zaměstnanci OÚ, MŠ, ZUŠ

15 %

81,--

 

Cizí strávníci

15 %

81,--

 

Školní důchodci

15 %

81,--

     

V době prázdnin má dítě oběd za cenu cizího strávníka.

Pro odhlašování stravy používejte telefonní číslo 606 727 491.

 

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy