Školní jídelna

Informace o stravování pro rodiče žáků ZŠ Kobylí ve školním roce 2019/2020

 

Rodiče dítěte odevzdávají přihlášku nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři školní jídelny s odpovídajícími údaji. Jakékoliv změny ve stravování dítěte během školního roku je třeba potvrdit písemně rodiči.

Ceny stravného pro jednotlivé věkové kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli školní jídelny nebo na webových stránkách školy.

 

Žáci mají možnost výběru obědů ze dvou jídel, prostřednictvím čipu, vždy na týden předem od pondělí 7 hod. do středy 9.30 hod. V případě nemoci si strávník může v kanceláři školní jídelny dohodnout změnu jídelníčku.

 

Čip si žák při zahájení stravování zakoupí v kanceláři ŠJ za Kč 100,--. Vrátí-li žák při ukončení stravování čip v pořádku, záloha 100,-- Kč se mu vrátí. Pokud je čip nějakým způsobem znehodnocen nebo poškozen, je strávníkovi vráceno 50 % ze zálohy. Pokud je čip poškozen či znehodnocen do té míry, že už nemůže být dán do používání dalšímu strávníkovi (nebo ztracen), záloha se nevrací a čip je vyřazen z používání. Ztráta čipu se ihned hlásí v kanceláři školní jídelny.

 

Rodiče, jejichž děti mají alergické reakce na některou z potravin, jsou povinni toto oznámit v kanceláři ŠJ a přinést třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, aby dítěti mohla být zajištěna náhradní strava.

Pokud je připravována pro dítě strava s alergií na potravinu, je nutná písemná dohoda s rodiči o bližších podmínkách stravování. V případě, že si stravu přinese žák s sebou, jídelna za kvalitu této stravy nenese odpovědnost.

 

Na základě směrnice EU č. 1169/2011 jsou od 1. září 2014 v jídelníčcích vyznačeny alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech. Bližší informace jsou zveřejněny u jídelníčků ve školní jídelně a na webových stránkách www.zskobyli.cz.

Platba stravného se provádí vždy zálohou na měsíc předem.

 

    A) HOTOVĚ – dle výplatního kalendáře ve stanovené dny v době

        od 7.30 hod. do 15.00 hod. (polední přestávka 11 – 11.30 hod.)

 

 

Kalendář pro výběr záloh na stravné v hotovosti pro školní rok 2019/2020

 

      Měsíc

Datum platby

Říjen 2019

 25., 26. září 2019

Listopad 2019

23., 24. říjen 2019 

Prosinec 2019

 20., 21. listopad 2019

Leden 2020

 18., 19. prosinec 2019

Únor 2020

 22., 23. leden 2020

Březen 2020

 26., 27. únor 2020

Duben 2020

 25., 26. březen 2020

Květen 2020

 22., 23. duben 2020

Červen 2020

 20., 21. květen 2020

                   

 

Záloha na září 2019 – 28., 29. srpen 2019

 

     B) BEZHOTOVOSTNĚ Z ÚČTU:

 

- PŘÍKAZ K INKASU:

- je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 20. v měsíci bude z vašeho účtu stržena odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na

1 dítě je 1000,-- Kč. Číslo našeho účtu: 100093291/0800, variabilní symbol 63402939.

 

- PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – tento způsob platby je nutno osobně dohodnout v kanceláři školní jídelny.

 

Přeplatky stravného k datu ukončení školního roku se na žádost rodičů vrací zpět, jinak se převádí do měsíce září. Výjimku tvoří žáci 9. tříd nebo žáci, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Kobylí z jiných důvodů. Těmto se provádí závěrečné vyúčtování a u bezhotovostně platících strávníků se přeplatky nad 100,-- Kč vrací zpět na bankovní účet.

 

Aktuální zůstatek stravného lze zjistit na internetových objednávkách iCanteen každý čtvrtek a pátek v týdnu nebo vyhotovit na požádání strávníkovi vyúčtování v kanceláři ŠJ.

 

V případě, že žák neuhradil 2 měsíce stravné, jsou rodiče na tuto situaci upozorněni (ve spolupráci s třídním učitelem). Pokud není stravné uhrazeno, je žák odhlášen ze stravování do doby, než dlužnou částku uhradí.

 

Odhlášení z obědu či svačinky:

 

    - pokud se nebude dítě stravovat, je nutné jej odhlásit buďto den předem do 15 hod., nebo druhý den do 7 hod. ráno na tel. čísle, 606727491 nebo SMS zprávou na mobil 606727491 nebo nawebových stránkách www.zskobyli.cz/objednání obědů.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, můžete si ji vyzvednout do jídlonosiče, který přineste do školní jídelny do 10.30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, aby své děti v případě nemoci odhlásili a nemuseli tak zbytečně platit nevyzvednutou stravu!

POZOR: Dítě v době nemoci má oběd ve stávající ceně pouze 1. den.

Poté je možno obědy odebírat dále v jídlonosiči, ale za cenu cizího strávníka, tj. 67,-- Kč! Rovněž pokud by se dítě stravovalo v době prázdnin, činí cena oběda 67 Kč.

 

Veškeré záležitosti a dotazy ke školnímu stravování řešte v kanceláři ŠJ

u vedoucí školní jídelny nebo na telefonním čísle 606 727 681.

Pro odhlašování stravy používejte telefonní číslo 606 727 491.

 

CENÍK STRAVNÉHO

 

 

KATEGORIE

DPH

CENA S DPH Kč

SVAČINA

Žáci MŠ dopolední   3–6 let

0 %

8,--

 

Žáci MŠ dopolední   7–10 let

0 %

8,--

 

Žáci MŠ odpolední   3-6 let

0%

6,-

 

Žáci MŠ odpolední   7-10 let

0%

6,-

 

Žáci ZŠ                    7–10 let

15 %

12,--

 

Žáci ZŠ     11-14, 15 a více

15 %

14,--

 

 

 

 

OBĚD

Žáci MŠ                   3-6 let

0 %

20,--

 

Žáci MŠ                 7-10 let

0 %

22,--

 

Žáci ZŠ                   7-10 let

0 %

22,--

 

Žáci ZŠ                 11-14 let

0 %

24,--

 

Žáci ZŠ                 15 a více

0 %

25,--

 

Zaměstnanci ZŠ

15 %

28,75

 

Zaměstnanci OÚ, MŠ, ZUŠ

15 %

67,--

 

Cizí strávníci

15 %

67,--

 

Školní důchodci

15 %

67,--

 V současnosti jsou jídla vydávána pomocí automatizovaného bezstravenkového systému s evidencí, objednáváním a výdejem stravy. Každý strávník vlastní čip (zálohovaný stokorunou). S tímto čipem se může odhlašovat z oběďů, poslední možný termín odhlášení oběda je ráno do 7.00. Obědy lze odhlásit i telefonicky u p. Lucie Otáhalové (606 727 681) nebo p. Pavlíny Škrdlové (606 727 491).

Pokud dítě zapomene čip doma, bude mu oběd vydán, pouze je třeba toto ohlásit p. Otáhalové.

Ztrátu čipu je třeba ihned nahlásit opět p. Otáhalové, ale také se zeptat p. Skácelové (adm. pracovnice), zda jej někdo nenašel a neodevzdal v kanceláři školy.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy